تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1376 
شیمی 
دانشگاه تهران 
 
سطح 4